Tüzük

VAKFIN ADI

MADDE 1. Vakfın adı “Türkiye ve Türk Dünyası İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı“dır. Söz konusu vakıf, işbu senette “TİSAV“kelimesi ile anılacaktır.

VAKFIN HUKUKİ DURUMU

MADDE 2. Vakıf Medeni Kanunun ilgili hükümlerine tabi olup, tüzel kişiliğini yetkili mahkemenin tescil kararı ile kazanmış sayılır.

VAKFIN İKAMETGÂHI

MADDE 3. Vakfın İkametgâhı ve yönetim merkezi Ankara’dır.
Gerektiği takdirde Türkiye içinde ve Türkiye dışında şube ve irtibat büroları açabilir. Vakıf toplantılarını Ankara’da ve gerekli görüldüğü takdirde başka yerde de yapar.

VAKFIN AMAÇLARI

MADDE 4. Türkiye’nin ve Türk Dünyası’nın iktisadi, sosyal ve siyasal yapılarını, bilimsel ve akademik seviyede incelemek, araştırmak ve değerlendirmek suretiyle sonuçlarını geniş halk kitlelerine ve özellikle gençlik kesimine öğretmek, yaymak ve benimsetmektir.
Bu amaca yönelik olarak vakıf, iktisadi, sosyal ve siyasal alanda Türkiye’nin (ve Türk Dünyası’nın) çıkar ve menfaatlerini koruyacak ve kollayacak her türlü bilimsel ve akademik çalışmalarını yapar, öneriler geliştirir, sosyo-politik ve sosyo-ekonomik politikalar üretir. Bu türden çalışmalar yapan her türlü kurum ve kuruluşları destekler.

MADDE 5. Dünyanın değişik ülke ve yörelerinde yaşayan Türkler ve Türk Devletleri ile kendilerini Türk sayan halkların dil, kültür, örf, adet ve gelenekleri dahil saha çalışmaları yapar. Dil birliklerini araştırır. Türk dili ve Türk kültürü ile olan bağlarını ve yakın ilişkilerini tesbit eder, birliklerini teşvik eder.

Türk Dünyasındaki ülkelerin ve Türkiye’nin ilişki kurduğu ülkelerin iktisadi, sosyal ve siyasal statülerini inceler, araştırır ve ülkelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin iktisadi, sosyal ve siyasal yapısı arasında doğabilecek yakınlaşmaya ve işbirliğine zemin hazırlayıcı bilimsel ve akademik çalışmalara yönelik lisans ve lisansüstü eğitim ve öğretim faaliyetlerinde bulunur, bu faaliyetlere katılır ve katkıda bulunur. Lisans ve lisansüstü öğrenim için yurtiçi ve yurtdışı burslar verir.

MADDE 6. Yukarıda madde 4 ve 5’de belirtilen amaçlara yönelik olmak üzere vakıf, Türkiye’de ve diğer Türk Cumhuriyetleri ile Tütkiye’nin ilişki kurduğu ülkelerin Resmi ve Akademik kuruluşları ile ortak yurt içinde ve dışında sosyo-kültürel, sosyo-politik ve sosyo-ekonomik alanlarda seminer, sergi, panel, araştırma ve geliştirme projeleri hazırlar ve Akademik düzeyde bilimsel faaliyetlerde bulunur. Vakıf çalışma üretimlerinin sonuçlarını Türk ve Dünya kamuoyuna duyurmak amacıyla yurt içinde ve dışında basın ve yayın faaliyetlerinde bulunarak, topluma hizmet verir. Bu çerçevede vakıf, başta Türk Üniversiteleri olmak üzere bu konuda araştırma ve inceleme yapan yabancı ülkelerin üniversite ve resmi kurumları ile işbirliği sağlar.

Yine yukarıda belirtilen amaçlara hizmet etmek üzere vakıf, Türkiye Cumhuriyeti, Milli Eğitim Bakanlığı, Gençlik ve Spor Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı, Dışişleri Bakanlığı, Başbakanlık, Kültür Bakanlığı, DİE, DPT, Diyanet İşleri Başkanlığı, Türk Tarih Kurumu, Türk Dil Kurumu olmak üzere diğer kamu ve kamu yararına faaliyet gösteren kurum ve kuruluşlarla işbirliği yapar.

Vakıf yukarıda adı geçen kurum ve kuruluşlardan amacına hizmet verebilecek her türlü personel ve parasal yardım alabilir.
Ayrıca vakıf, yerli ve yabancı ülkelerin üniversitelerin öğretim üyelerinden öğretim elemanlarından ve akademik personelinden, araç ve gereçlerinden faydanılması bakımından müşterek çalışmalar sürdürür.

MADDE 7. Türkiye ve Türk Dünyası İktisadi ve Sosyal Araştırmalar Vakfı (TİSAV) her türlü siyasi kurum ve kuruluşlardan bağımsız çalışır, Türk Devletinin ve Türk Milletinin birlik ve beraberliğine hizmet eder, yüksek menfaatlerini korur.

VAKFIN MAL VARLIĞI VE GELİRLERİ

MADDE 8. Vakfın mal varlığı kurucular heyeti tarafından sağlanan 300.000.000 TL. ile ileride vakfa resmi, özel ve tüzel kişi, kurum ve kuruluşlar tarafından yapılacak her türlü ayni ve nakti, menkul ve gayrimenkul bağışlardan, üye aidatlardan ve teberrular ile vakfın kurduğu ve işlettiği faaliyet gelirlerinden oluşur.

VAKIF MAL VARLIĞI VE GELİRLERİN PLASMANI

MADDE 9. Vakıf, mal varlığına dahil olmak üzere yapılmış olan bağışlar, kurulurken ve kurulduktan sonra yapılmış ölüme bağlı teberrular ile gerçekleştirmesi zamana bağlıbir amaç için yapılmış teberrular ve gelir fazlaları yönetim kurulunun takdiri ile emin ve yüksek gelir sağlayıcı yerlere plase edilebilir. Ticari amaçla şirketlere kurar. Kurulmuş şirketler ortak olur. Başka şirketlerin ve kuruluşlarının hisse senetlerini alır ve satar.

VAKIF MAL VARLIĞINDA DEĞİŞİKLİK
MADDE 10. Vakıf mal varlığı içinde yoldan katılmış olursa olsun, geliri giderini karşılamayan, değerine uygun gelir getirmeyen, ekonomik değerini ve rantabilitesini devamlı kaybeden, amaçlarına uymama durumuna düşen menkul ve gayrimenkul mallar ile diğer kıymetler ve haklar, yönetim kurulunun teklifi ve genel kurul kararı ile daha yararlı mal ve değerlerle değiştirilebilir. Bu nitelikteki malların satılması yolu ile elde edilecek gelirler amaca uygun olarak değerlendirilir.

VAKFIN HESAP DÖNEMİ

MADDE 11. Vakıf hesap dönemi 1 Ocak’ta başlar, 31 Aralık’ta sona erer.

VAKFIN EHLİYETİ VE TEMSİL YETKİSİ
MADDE 12. Vakfı yönetim kurulu temsil eder. Hukuki işlemleri yapmaya haklar kazanmaya, borçlar yüklenmeye yönetim kurulu yetkilidir.
Yönetim Kurulu kendi arasından seçeceği iki üye ile vakıf müdürüne birlikte temsil ve ilzam yetkisini devredebilir.

VAKFIN ORGANLARI
MADDE 13. Vakfın organları şunlardır:

A. Genel Kurul B. Yönetim Kurulu C. Denetleme Kurulu

GENEL KURUL

MADDE 14. Genel Kurul aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişilerden oluşur:

A. Kurucu Üyeler B. Asli Üyeler C. Onur Üyeleri

A. KURUCU ÜYELER
Kurucu Üye, vakfın kuruluşunda bizzat maddi, bilimsel ve manevi destek veren kuruculardır.
Vakfın kuruluş aşamasında vakfa en az ————— TL. kuruluş sermayesi verenler veya vermeyi taahhüt edenlerdir.
Kurucu Üyeler, seçme seçilme hakkına sahip olup, vakfın yönetim ve denetim kurulunda görev alırlar.

B. ASLİ ÜYELER
Asli Üyeler, vakfın kuruluşu sırasında vakfa bilimsel maddi ve manevi destek veren üyelerdir.
Asli Üyeler, genel kurulda fikir beyan ederler. Ancak kurucu üyeler toplamının ¼’ünün teklifi ve genel kurulun onayı ile yönetim ve denetim kurulunun seçimlerine katılabilir ve aday olabilirler.

C. ONUR ÜYELER
Onur Üyeleri, vakfa günün sosyo-ekonemik şartlarına göre büyük miktarlarda maddi katkılarda bulunanlar daha önce bir tüzel kişilik adına vakıf üyesi olup, daha sonra bu tüzel kişilikteki görevinden ayrılanlar ile ölüme bağlı bağışlar ve vasiyette bulunanlar onur üyeleridir. Kabul edilebilirler.
Vakıf bilimsel çalışmalarına katkıda bulunan bilim ve fikir adamları yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile onur üyeliğine kabul edilirler. Onur üyeleri genel kurulda söz hakkına sahiptirler. Ancak yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile yönetim ve denetim kurulun seçimlerine aday olabilirler.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15.

Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu ve Deneticileri seçmek.
b) Vakfın Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile yıllık hesapları incelemek, denetlemek, tasdik etmek gelecek yıl bütçelerini onaylamak.
c) Yönetim Kurulunca sunulan konularda karar vermek.
d) Vakfın Senedini değiştirmek.
e) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine kabul ve üyelikten çıkarma teklifini karara bağlamak.
f) Vakfın amacını gerçekleştirmeye yararlı olan diğer organ ve kurulların görev ve yetkileri dışında kalan konularda gerekli kararlı almak.
g) Gerekli görülen yerlerde şubeler ve bürolar açılmasına veya kapanmasına karar vermek ve bunların görev ve yetkilerini belirten yönerge ve yönetmelikleri hazırlamak.

GENEL KURULUN TOPLANMA VE KARAR VERME USULÜ

MADDE 16. Genel Kurul her yıl Mayıs ayı içinde yönetim kurulu başkanı tarafından olağan toplantıya çağrılır.
Yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerinin 1/4’ünün veya genel kurul üyeleri tam sayısının veya kurucu üyelerin 1/2’sinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu başkanı genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.
Genel kurul, yönetim kurulu başkanlığının uygun gördüğü yerde toplanır. İlk toplantı üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 1 gün sonra yeterli çoğunluk aranmaksızın genel kurul toplanır.
Toplantının yeri ve tarihi, toplantı tarihinden 15 gün önce merkezdeki mahalli gazetelerden birinde 1 defa yayınlanır. Ayrıca üyelere gündemle birlikte taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel kurul toplantısını yönetim kurulu başkanı açar. Toplantının yönetilmesi için genel kurul tarafından bir divan başkanı ve iki kâtip üye seçilir.
Genel kurulda kararlar çoğunlukla alınır. Oylamanın açık veya gizli yapılmasına genel kurul karar verir.
Genel kurulda vakıf senedinin değiştirilmesi kararı toplantıya katılanların 2/3’ünü olumlu oylarıyla yapılır.
Genel kurul toplantılarında gerçek veya tüzel kişi olan üyenin noter tarafından düzenlenen vekâletname ile temsili mümkündür. Ancak bir üye iki üyeden fazlasını temsil edemez.

YÖNETİM KURULU

MADDE 17. Yönetim Kurulu 9 Asil ve 9 Yedek üyeden oluşur. Yönetim Kurulu iki yıl için seçilir.
Yönetim Kurulu asil üyeleri kendi arasından 1 başkan 2 başkan yardımcısı, 1 muhasip, 1 katip ve 4 üye gizli oyla seçer.
Başkanın bulunmadığı zamanlarda toplantılarda başkanı başkanın vekil tayin edeceği başkan yardımcısı veya üye temsil eder.
Yönetim Kurulu üyeleri tekrar seçilebilirler.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 18. Vakıf Yönetim Kurulu tam yetkili olarak vakfı yönetir ve temsil eder. Bu sıfatla kanun, tüzük ve vakıf senedi tarafından kendisine verilen görevlerle birlikte aşağıdaki işleri yapar:
a) Vakfın amacının gerçekleşmesi için her türlü tedbirleri ve kararları alır.
b) Gerekli yönerge ve talimatları hazırlar.
c) Vakfın yıllık çalışma programlarını hazırlar ve uygular.
d) Yıllık çalışma programları genel kurula sunar ve gelecek yılın bütçe tasarılarını hazırlar.
e) Vakıf tarafından kurulan veya vakfın iştirak ettiği kurum ve kuruluşların çalışmalarını düzenler.
f) Vakfın kesin hesap raporlarını hazırlar ve genel kurulun kabulüne sunar.
g) Vakfı temsilen ve vakıf adına imzaya yetkili olanlar ve dereceleri tespit eder.
h) Vakfın leh ve aleyhine dava ve takiplerde bulunur, sulh, feragat, kabul ve ibralar.
i) Vakıf mal varlığı içinde, vakfeden tarafından belirli amaca tahsil edilmiş olanları, vakfın amacına daha yararlı biçimde gerçekleştirecek olanlara ve hizmetlere tercihan tahsis edebilmek, bu amaçla menkul ve gayrimenkuller satın almak, satmak, kiraya vermek, işletmek, ipotek etmek, değiştirmek ve bunlarla ilgili her türlü idari ve mali işlemleri yapmak, şirketler kurmak, şirket satın almak, hisse senetleri almak, satmak gibi her türlü ticari faaliyetlerde bulunmak.
k) Vakfın amacını gerçekleştirecek nitelikteki diğer hizmetleri yapmak.

YÖNETİM KURULUNUN TOPLANMA VE KARAR ALMA USULÜ

MADDE 19. Yönetim Kurulu en geç 3 ayda bir olmak üzere yılda en az 4 kez toplanır. Ayrıca başkanın veya 5 yönetim kurulu üyesinin isteği üzerine en geç 15 gün içinde olağanüstü toplantı yapabilir. Olağanüstü toplantılar için bütün üyelere gündem bildirilip davet yapılır.

Yönetim Kurulu üyelerin çoğunluğu ile toplanır ve mevcudun çoğunluğu ile karar alınır. Oyların eşit olması halinde başkanın tarafı çoğunluğu sağlamış sayılır. Ancak gayrimenkul, tahvil ve hisse senedi alınması, istikraz akdi yapılması, her türlü hisse senedi ve tahvillerin satılması, yönetmeliklerin hazırlanması ve değiştirilmesi, yeniden tahsis ve yatırımların yapılması ticari şirketlerin kurulması, mevcutların satılması ile ilgili konularda karar alabilmek için üye tam sayısının 2/3’ünün olumlu oyu gereklidir.

VAKIF MÜDÜRÜ

MADDE 20. Vakıf yönetim kurulu, işlemlerin yürütülebilmesi için bir müdür seçer. Müdür yeteri kadar personelden oluşan bir idari teşkilat kurar.
Yönetim Kurulu ve müdür bu idari teşkilatı kurarken tasarruflu davranır. Kadroları ve ücretleri tespit eder. Vakıfta görev yapacak müdür, yönetim kurulu üyeleri arasından seçilebildiği gibi, diğer personel veya dışarıdan da seçilebilir. Ancak dışarıdan atanan personelin genel kurulda oy kullanma hakları yoktur.

HUZUR HAKKI

MADDE 21. Vakıf organlarına seçilen üyeler çalışmaları karşılığında huzur hakkı alırlar. İdari görevlere atanan üyeler yönetim kurulunun takdir edeceği bir ücret alırlar. İdari personelin ücreti müdürün taktiri ve yönetim kurulunun onayı ile belirlenir.

DENETLEME KURULU

MADDE 22. Genel kurul kendi içinden iki yıl için 3 Asil ve 3 Yedek denetici seçer. Deneticiler en az 6 ayda bir defa olmak üzere vakfın defter, hesap ve yazışmalarını dilediği zamanlarda inceler. İnceleme sonuçlarını yönetim kuruluna bildirir.
Hazırlayacakları yıllık raporları genel kurul toplantılarından önce yönetim kurulunun sunduğu raporla birlikte kurucu üyelere bir hafta önce ellerine geçecek şekilde gönderilir.

VAKFIN SONA ERMESİ

MADDE 23. Vakfın tasfiyesine ancak tahsis edilen varlığın bu senette belirtilen vakıf amaçlarını gerçekleştiremeyecek bir yetersizliğe düşmesi halinde karar verilebilir.

Tasfiye’ye genel kurul karar verir. Tasfiye kararı için genel kurul üye sayısının 3/4’ünün olumlu oyu şarttır.
Vakfın tasfiyesine genel kurul tarafından veya mahkeme tarafından karar verildiği takdirde, karar tarihindeki yönetim kurulu, ayrıca bir tasfiye heyeti seçilmemiş ise, tasfiye heyeti sıfatı ile görevine devam eder ve tasfiyeyi yapar.
Vakfın tasfiyesi veya diğer sebeplerle sona ermesi halinde kalan mal varlığı Vakıflar Genel Müdürlüğüne intikal ettirilir.

VAKFIN ÜYELİĞİNİN SONA ERMESİ

MADDE 24. Vakıf üyeliği, ölüm, istifa, üyelikten çıkarılma, vakıf aleyhine çalışma, belirlene süre içinde yönetim kurulunun tesbit edeceği nakti yardımı yapmama, meden haklarını kullanma ehliyetini kaybetme, devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla, zimmet, ihtilas, irtikap, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas gibi yüz kızartıcı ve onur kırıcı suçlardan dolayı hürriyeti bağlayıcı ceza ile hükümlü bulunma durumunda kendiliğinden sona erer.
Vakıfta bir tüzel kişiliği temsil eden şahıs görevi devam ettiği sürece o tüzel kişilik adına vakıf üyesi olup, tüzel kişilikteki görevinden ayrılması halinde yerine atanan veye kişi tüzel kişilik adına vakıf üyesi sıfatını alır.

VAKFIN KURUCU ÜYELERİ

MADDE 25. Vakfın kurucu üyeleri şu özel ve tüzel kişilerdir: ” Akif AKKUŞ, Cemil YILDIZ, Ömer AKIN, Hasan Ali CENGİZ, Mehmet Rahmi CANAL, Mahir DURSUN, Kemal AKIL, Enver BALTA ve Turgut NEŞELİ”.

GEÇİCİ MADDELER

MADDE 1. Türkiye ve Türk Dünyası İktisadi ve Sosyal Araştırma Vakfı’nın işlemlerini tamamlamak ve resmi kişilik kazanmasını sağlamak amacıyla kurucu üyeler arasından 7 kişiden oluşan geçici bir teşebbüs heyeti (Yönetim Kurulu) ile 3 üyeden oluşan bir denetleme heyeti (Denetleme Kurulu) seçer.
MADDE 2. Geçici yönetim kurulu kendi arasında 1 başkan, 1 başkan yardımcısı, 1 muhasip, 1 yazman ve 3 üye olmak üzere görev taksimatı yapar.

MADDE 3. Vakıf geçici yönetim kurulu, vakfın tescili işlemi tamamlanıncaya kadar geçen zaman içinde vakıf amaçlarında belirtilen faaliyetleri yürütür, bu faaliyetlerin gerekli kıldığı harcamaları yapar.

MADDE 4. Geçici yönetim kurulu, vakıf tescil işlemi tamamlanıncaya kadar geçen süre içinde vakıf resmi senedinin 7, 8 ve 9. maddelrinde belirtilen faaliyetleri vakıf amaçlarına uygun olarak sürdürür.

MADDE 5. Vakfın resmi işlemleri tamamlanıp vakıf tüzel kişilik kazandıktan sonra geçici yönetim kurulu vakıf üyelerini genel kurul toplantısına çağırır. Genel kurulun toplanmasıyla birlikte geçici yönetim kurulunun görevi kendiliğinden sona erer.

MADDE 6. Vakıf kurucular geçici yönetim ve denetim kuruluna aşağıdaki kurucu üyeleri seçmiştir.
Akif AKKUŞ, Cemil YILDIZ, Ömer AKIN, Hasan Ali CENGİZ, Mehmet Rahmi CANAL, Mahir DURSUN, Kemal AKIL, Enver BALTA ve Turgut NEŞELİ.istanbul travesti Haber |istanbul travesti Bilgi |istanbul travesti |istanbul travesti |travesti | ankara travesti|ankara travestileri |ankara travestiankara travesti