Kurucu Üyeler

VAKFIN ORGANLARI

MADDE 13. Vakfın organları şunlardır:

A. Genel Kurulu

B. Yönetim Kurulu

C. Denetleme Kurulu

GENEL KURUL

MADDE 14. Genel Kurul aşağıda yazılı gerçek ve tüzel kişilerden oluşur:

A. Kurucu Üyeler

B. Asli Üyeler

C. Onur Üyeleri

A. KURUCU ÜYELER
Kurucu Üye, vakfın kuruluşunda bizzat maddi, bilimsel ve manevi destek veren kuruculardır.
Vakfın kuruluş aşamasında vakfa en az ————— TL. kuruluş sermayesi verenler veya vermeyi taahhüt edenlerdir.
Kurucu Üyeler, seçme seçilme hakkına sahip olup, vakfın yönetim ve denetim kurulunda görev alırlar.

B. ASLİ ÜYELER
Asli Üyeler, vakfın kuruluşu sırasında vakfa bilimsel maddi ve manevi destek veren üyelerdir.
Asli Üyeler, genel kurulda fikir beyan ederler. Ancak kurucu üyeler toplamının ¼’ünün teklifi ve genel kurulun onayı ile yönetim ve denetim kurulunun seçimlerine katılabilir ve aday olabilirler.

VAKFIN HESAP DÖNEMİ
Onur Üyeleri, vakfa günün sosyo-ekonemik şartlarına göre büyük miktarlarda maddi katkılarda bulunanlar daha önce bir tüzel kişilik adına vakıf üyesi olup, daha sonra bu tüzel kişilikteki görevinden ayrılanlar ile ölüme bağlı bağışlar ve vasiyette bulunanlar onur üyeleridir. Kabul edilebilirler.
Vakıf bilimsel çalışmalarına katkıda bulunan bilim ve fikir adamları yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile onur üyeliğine kabul edilirler. Onur üyeleri genel kurulda söz hakkına sahiptirler. Ancak yönetim kurulunun teklifi ve genel kurulun onayı ile yönetim ve denetim kurulun seçimlerine aday olabilirler.

GENEL KURULUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 15. Genel Kurulun görev ve yetkileri şunlardır:
a) Yönetim Kurulu ve Deneticileri seçmek.
b) Vakfın Yönetim ve Denetim Kurulu faaliyet raporları ile yıllık hesapları incelemek, denetlemek, tasdik etmek gelecek yıl bütçelerini onaylamak.
c) Yönetim Kurulunca sunulan konularda karar vermek.
d) Vakfın Senedini değiştirmek.
e) Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerine kabul ve üyelikten çıkarma teklifini karara bağlamak.
f) Vakfın amacını gerçekleştirmeye yararlı olan diğer organ ve kurulların görev ve yetkileri dışında kalan konularda gerekli kararlı almak.istanbul travesti Haber |istanbul travesti Bilgi |istanbul travesti |istanbul travesti |travesti | ankara travesti|ankara travestileri |ankara travestiankara travesti