Disiplin ve Denetim Kurulu

GENEL KURULUN TOPLANMA VE KARAR VERME USULÜ

MADDE 16. Genel Kurul her yıl Mayıs ayı içinde yönetim kurulu başkanı tarafından olağan toplantıya çağrılır.
Yönetim kurulu başkanı veya yönetim kurulu üyelerinin 1/4’ünün veya genel kurul üyeleri tam sayısının veya kurucu üyelerin 1/2’sinin yazılı isteği üzerine yönetim kurulu başkanı genel kurulu olağanüstü toplantıya çağırabilir.

Genel kurul, yönetim kurulu başkanlığının uygun gördüğü yerde toplanır. İlk toplantı üye tam sayısının yarısından bir fazlası ile toplanır. İlk toplantıda çoğunluk sağlanamaz ise ikinci toplantı 1 gün sonra yeterli çoğunluk aranmaksızın genel kurul toplanır.
Toplantının yeri ve tarihi, toplantı tarihinden 15 gün önce merkezdeki mahalli gazetelerden birinde 1 defa yayınlanır. Ayrıca üyelere gündemle birlikte taahhütlü mektupla bildirilir.

Genel kurul toplantısını yönetim kurulu başkanı açar. Toplantının yönetilmesi için genel kurul tarafından bir divan başkanı ve iki kâtip üye seçilir.

Genel kurulda kararlar çoğunlukla alınır. Oylamanın açık veya gizli yapılmasına genel kurul karar verir.

Genel kurulda vakıf senedinin değiştirilmesi kararı toplantıya katılanların 2/3’ünü olumlu oylarıyla yapılır.

Genel kurul toplantılarında gerçek veya tüzel kişi olan üyenin noter tarafından düzenlenen vekâletname ile temsili mümkündür. Ancak bir üye iki üyeden fazlasını temsil edemez.istanbul travesti Haber |istanbul travesti Bilgi |istanbul travesti |istanbul travesti |travesti | ankara travesti|ankara travestileri |ankara travestiankara travesti